กาเยน สํวโร สาธุ สาธุ วาจาย สํวโร 
มนสา สํวโร สาธุ สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร 
สพฺพตฺถ สํวุโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ 
สำรวมทางกาย เป็นการดี 
สำรวมทางวาจา เป็นการดี 
สำรวมทางใจ เป็นการดี 
ภิกษุ ผู้สำรวมทุกทาง 

พระภิกษุธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ๑๒๐ รูป เดินจงกรม รอบวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ก่อนรับบิณฑบาตร จากพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกัน ถวายภัตตาหาร ช่วงเช้านี้…สาธุ