ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (๑/๕๔๓/๓๖๙) ข้อความว่า เย เต ภิกขู อาภิธมฺมิกา เตสํ เอกชฺฌํ เสนาสนํ ปญฺญาเปติ เต อญฺญมญฺญํ สากวฺฉิสฺสนฺตีติ…แปลว่า พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะให้พระภิกษุที่เรียนอภิธรรมอยู่รวมกัน ด้วยคิดว่าท่านเหล่านั้นจักได้สนทนาอภิธรรมกัน