พราหมณ์ที่ทำนายพระลักษณะ  ๘  คน

     ๑.   รามพราหมณ์      ๒.  ลักษณะพราหมณ์      ๓.  ยัญญพราหมณ์      ๔.  ธุชพราหมณ์     

     ๕.   โภชพราหมณ์     ๖.  สุทัตตพราหมณ์          ๗.  สุยามพราหมณ์      ๘.  โกณฑัญญพราหมณ์