พิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ แบบล้านนา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ประมวลภาพ ชุดที่ ๑ งานสรีระศพพระอาจารย์ ภัททันตะ ธัมมานันทะ (๑) https://goo.gl/HVRQQC
ประมวลภาพ ชุดที่ ๒ งานสรีระศพพระอาจารย์ ภัททันตะ ธัมมานันทะ (๒) https://goo.gl/xLXksQ
ประมวลภาพ ชุดที่ ๓ งานสรีระศพพระอาจารย์ ภัททันตะ ธัมมานันทะ (๓) https://goo.gl/PKnGhr