พิธีสวดมาติกา บังสุกุล เช้า วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 
(อัคคมหาบัณฑิต) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง