ปฏิจจสมุบปาทคือพระธรรมที่ต้องเข้าใจจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิ นับว่าเป็นหัวใจธรรมก็ว่าได้ ต้องใช้เวลาฟังหลายๆเที่ยวจะพอเข้าใจได้ จะใจร้อนไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน