คติเตือนใจ  ๘  ข้อ

     ๑.   สติเป็นเพื่อน

     ๒.   ขันติเป็นเพื่อนป้องกันตัว

     ๓.   ความเพียรเป็นพาหนะ

     ๔.   ปัญญาเป็นเครื่องมือ

     ๕.   วิชาเป็นทุน

     ๖.   ความประพฤติเป็นเครื่องประดับ

     ๗.   ศัตรูเป็นครู  และ

     ๘.   ความชนะใจตนเอง   เป็นการชนะคนทั้งโลก