คนมีปัญญาย่อมตั้งตัวได้ ๑

1.  อปฺปเกนปิ เมธาวี ปาภเฏน วิจกฺขโณ สมุฏฐาเปติ อตฺตานํ อณํ อคฺคีวสนฺธมํ.

คนมีปัญญาเฉียบแหลม ย่อมตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุน แม้มีประมาณน้อย เหมือนคนก่อไฟนิดเดียวให้เป็นกองโตขึ้นได้ฉะนั้นฯ

(จาก เอก.ชา.๑๘๘)

ความแตกต่างกันแห่งสัตบุรุษกับคนพาล ๑

1. สเจปิ สนฺตา วิวทนฺติ ขิปฺปํ สนฺธิยเร ปุน พาลา ปตุตาว ภิชฺชนฺติ น เต สมถมชฺฌคู.

ถึงหากสัตบุรุษจะวิวาทกัน ท่านก็พลันเชื่อมกันได้อีก (แต่) คนพาลย่อมแตกกันเหมือนบาตรแตก เขาถึง
ความสงบกันไม่ได้ฯ

(จ.๒๗๓)


เรื่องในหมวดเดียวกัน