ชายไม่ควรวางใจในสตรี ๑

1.มา สุ นนฺทิ อิจฺฉติ มํ มาสุ โสจิ น อิจฺฉติ

ถีนํ ภาโว ทุราชาโน มจฺฉสฺเสโวทเก คตํ.

ชายไม่ควรนึกเพลินไปว่า สตรีนี้ปารถนา เราไม่ควรเสียใจว่า สตรีนี้ไม่ปรารถนา ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก
เหมือนอาการไปของปลาในน้ำฉะนั้นฯ
(จาก เอ. ชา. ทุ. หน้า ๙๖)

บัณฑิตไม่ควรโกรธสตรี ๑

1.ยถา นที จ ปนฺโถ จ ปานาคารํ สภา ปปา

เอวํ โลกิตฺถิโย นาม นาสํ กุชฺฌนฺติ ปณฺฑิตา.

แม่น้ำ หนทาง ร้านขายเครื่องดื่ม สภา (คงหมายเอาศาลาที่พักคนเดินทาง ใครเดินทางผ่านไปเหน็ด
เหนื่อยก็เข้าพักได้ อาจเป็นหลายพวกหลายเหล่าเข้าไปพัก แล้วมีการทักทายปราศัยกัน คงไม่หมายเอา
สภาที่ประชุมกิจการบ้านเมือง เช่นที่ทราบกันอยู่นี้) และประปา (หมายเอาบ่อน้ำ ท่าน้ำ สระน้ำ ย่อมเป็น
ปรารถนาของคนและสัตว์ที่ต้องการ อาบและดื่ม) เป็นของสาธารณะ ขึ้นชื่อว่าสตรีในโลก ก็ฉันนั้น บัณฑิต
ไม่ควรโกรธหญิงเหล่านั้นฯ
(จาก เอ.ชา.ทุ ๙๔)

คาถานี้ ในธรรมบทภาค ๗ มลวรรค บาทที่ ๔ เป็น “เวลา ตานํ น วิชฺชติ” แปลว่า เวลาของหญิงเหล่า
นั้นไม่มี,เวลา บางท่านแปลว่าเขตแดน หรือขอบเขต แต่คงได้ความหมายเช่นเดียวกัน ในโลกนิติ เหมือน
ธรรมบทดังนี้ฯ

ดังฤาแม่น้ำและ หนทาง

ศาลสระโรงบึงบาง บ่อห้วย

เปรียบประดุจใจนาง ในโลก นี้นา

ฤาอิ่มเวลาด้วย แห่งห้องสงสาร

(โลกนิต ๑๕๕)

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน