ตัณหา ๓ อย่าง

๑. กามตัณหา ความอยากในกาม
๒. ภวตัณหา ความอยากในภพที่เกิด
๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่เกิดในภพที่เกิด

y05x

ตัณหาอีก ๓ อย่าง

๑. รูปตัณหา ความอยากได้ในรูปภพ
๒. อรูปตัณหา ความอยากได้ในอรูปภพ
๓. นิโรธตัณหา ความอยากได้ในความขาดสูญ (อุจเฉททิฏฐิ)
y05x

สังโยชน์ ๓ อย่าง (เบื้องต่ำ)

๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุยึดถือว่าเป็นตัวคน
๒. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติ
๓. สีลพตปรามาส ความเชื่อถือศีลหรือพรตที่ผิดๆ
สังโยชน์ ๓ นี้ พระโสดาบันละได้เด็ดขาด

y05xอาสวะ (กิเลสเครื่องดอง) ในสันดาน ๓

๑. กามาสวะ อาสวะ คือ ความใคร่ในกาม
๒. ภวาสวะ อาสวะ คือ ความใคร่ในภพ
๓. อวิชชาสวะ อาสวะ คือ ความหลงไม่รู้จริง

y05x

ภพ ๓ อย่าง

๑. กามภพ ภพที่เป็นกามาวจร (๑๑ ภูมิ)
๒. รูปภพ ภพที่เป็นรูปาวจร (รูปพรหม ๑๖)
๓. อรูปภพ ภพที่เป็นอรูปาวจร (อรูปพรหม ๔)

y05x

เอสนา (แสวงหา ) ๓ อย่าง

๑. กาเมสนา การแสวงหากาม
๒. ภเวสนา การแสวงหาภพ
๓. พรหมจริเยสนา การแสวงหาพรหมจรรย์

y05x

วิธา (ถือตัว) ๓ อย่าง

๑. เสยโยหมสฺมีติวิธา ถือตัวว่าดีกว่าเขา
๒. สทิโสหมสฺมีติวิธา ถือตัวว่าเสมอกับเขา
๓. หีโนหมสุมีติ วิธา ถือตัวว่าเลวกว่าเขา

y05x

อันตะ (ที่สุด) ๓ อย่าง

๑. สักกายอันตะ เห็นว่าความเป็นตัวตนเป็นที่สุด
๒. สักกายสมุทยอันตะ เห็นว่าตัณหาให้เกิดเป็นที่สุด
๓. สักกายนิโรธอันตะ เห็นว่าความดับตัณหา (ได้แก่นิโรธหรือนิพพาน) เป็นที่สุด

y05x

เวทนา (ความเสวยอารมณ์) ๓ อย่าง

๑. สุขเวทนา ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข
๒. ทุกขเวทนา ความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์
๓. อทุกขมสุขเวทนา อารมณ์ที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข
y05x

ทุกขตา ๓ อย่าง

๑. ทุกขทุกขตา ทุกข์เพราะเวทนาเสวยอารมณ์
๒. สังขารทุกขตา ทุกข์เพราะสังขารขันธ์เสวยอารมณ์
๓. วิปริณามทุกขตา ทุกข์เพราะสุขแปรปรวนไป

y05x

ราสี (กอง) ๓ อย่าง

๑. มิจฉัตตนิยตะ เที่ยงในความเห็นผิด
๒. สัมมัตตนิยตะ เที่ยงในความเห็นถูก
๓. อนิยตะ ความไม่เที่ยงไม่แน่นอน

y05x

กังขา (สงสัย) ๓ อย่าง

๑. อดีตอัทธากังขติ สงสัยอดีตว่าเป็นมาอย่างไร
๒. อนาคตอัทธากังขติ สงสัยอนาคตว่าเป็นมาอย่างไร
๓. ปัจจุบันอัทธากังขติ สงสัยปัจจุบันว่าเป็นไปอย่างไร

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน