ธรรมหมวด ๑ อีก ๓๓

๑.รูปที่ทำให้ชายหลงใหลติดใจมากที่สุด คือ รูปหญิง

๒.เสียงที่ทำให้ชายหลงใหลติดใจมากที่สุด คือ เสียงหญิง

๓.กลิ่นที่ทำให้ชายหลงใหลติดใจมากที่สุด คือ กลิ่นหญิง

๔.รสที่ทำให้ชายหลงใหลติดใจมากที่สุด คือ รสหญิง

๕.การสัมผัสที่ทำให้ชายหลงใหลติดใจมากที่สุด คือ การสัมผัสหญิง

๖.รูปที่ทำให้หญิงหลงใหลมากที่สุด คือ รูปชาย

๗.เสียงที่ทำให้หญิงหลงใหลมากที่สุด คือ เสียงชาย

๘.กลิ่นที่ทำให้หญิงหลงใหลมากที่สุด คือ กลิ่นชาย

๙.รสที่ทำให้หญิงหลงใหลมากที่สุด คือ รสชาย

๑oมผัสที่ทำให้หญิงหลงใหลมากที่สุด คือ การสัมผัสชาย

๑๑.ความเห็นว่างามเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดยินดี

๑๒.ความหงุดหงิดไม่พอใจ เป็นเหตุให้เกิดความพยาบาท

๑๓ความไม่ยินดี-เกียจคร้าน-เมาอาหาร-หดหู่ เป็นเหตุให้เกิดความง่วงเหงา

๑๔.ความไม่สงบแห่งใจ เป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่าน

๑๕.การใส่ใจสิ่งต่างๆ โดยไม่แยบคาย เป็นเหตุให้เกิดความสงสัย

๑๖.ความเห็นว่าไม่งาม เป็นเหตุให้ไม่เกิดความกำหนัดยอนดี

๑๗.ความเมตตาอันกว้างขวาง เป็นเหตุให้ไม่มีความพยาบาท

๑๘.ความริเริ่ม-ความเพียร-ความบากบั่น เป็นเหตุให้หายความง่วงนอน

๑๙.ความมีใจสงบนิ่ง เป็นเหตุให้ใจหายฟุ้งซ่าน

๒o.การใสใจสิ่งต่างๆ โดยแยบคาย เป็นเหตุให้หมดความสงสัย

๒๑.สิ่งที่ทำลายประโยชน์ นำทุกข์มาให้มากที่สุด คือ จิตที่ยังไม่ได้อบรมให้ดี

๒๒.สิ่งที่สร้างประโยชน์ นำสุขมาให้เรามากที่สุด คือจิตที่อบรมดีแล้ว

๒๓.การกระทำดีหรือความชั่วทุกชนิด มีจิตเป็นหัวหน้าทั้งนั้น

๒๔.สิ่งที่ทำให้ความดีเสื่อม ความชั่วเจริญมากขึ้น คือความประมาท

๒๕.สิ่งที่ทำมห้ความชั่วเสื่อม ความดีเจริญมากขึ้น คิอความไม่ประมาท

๒๖.บุคคลผู้เกิดมาแล้วทำความฉิบหายให้แก่โลกมากที่สุด คือ คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

๒๗.บุคคลผู้เกิดมาแล้ว ทำความเจริญให้แก่โลกมากสุด คือ คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิ

๒๘.ในโลกธาตุหนึ่งๆ จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

๒๙.ในโลกธาตุหนึ่งๆ จะมีพระเจ้าจักพรรดิเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

๓o.บุคคลที่เลิศที่สุดในโลกคือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

๓๑.ความตายที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากที่สุด คือการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

๓๒.พระสารีบุตรแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ได้ดีที่สุดในหมู่พระสงฆ์ของพระพุทธเจ้า

๓๓.สัตว์ทั้งหลายทุกชนิดมีชีวิตอยู่ได้ เพราะอาหาร

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน