บุคคลที่ไม่ควรเข้าใกล้ ๑

1.สลฺลาเป อสิหตฺเถน ปิสาเจปิ สลฺลาเป

อาสีวิสมฺปิ อาสทฺเท เยน ทฏฺโฐ น ชีวติ

นเตฺวว เอโก เอกาย มาตุคาเม มลฺลาเม.

คนมีดาบอยู่ในมือ ก็พึงเข้าไปปราศรัยได้ แม้ปีศาจก็พึงเข้าไปพูดจาได้ด้วย ถึงอสรพิษ ซึ่งถูกมันขบแล้ว
เป็นไม่รอด ก็พึงเข้าใกล้ได้ แต่อย่าได้สูสีกับมาตุคามตัวต่อตัวเลยฯ

บุคคลที่ไม่ควรเข้าใกล้อีก 1

1.มุฏฐสฺสตึ ตา พนฺธติ ปกฺขิเตน มหิเตน จ

อโถปิ ทุนฺนิวตฺเถน มญฺชฺนา ภณิเตน จ

เนโส ชโน สวาสทฺโท อปิ อุคฺฆาติโต มโต.

เพราะว่าสตรี ย่อมผูกมัดบุรุษผู้หลงลืมสติไว้ได้ด้วยสายตา ด้วยการยิ้มยวน ด้วยการนุ่งห่มไม่มิดชิด
และด้วยการพูดเสียงอ่อนหวาน (เพราะฉะนั้น) สตรีนั่น ไม่ควรเข้าใกล้ชิด แม้ขึ้งโกรธ แม้ตายแล้วก้ตามฯ

(จาก สุตตันต. ปัญจก.อัง.ฉบับแปลของมหาเมฆ อำไพจริต ป.๙)

 

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน