บุคคลผู้เป็นเอกในโลก ๑

คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุข
เพื่ออนุเคราะห์แก่ชนแก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกิดสุขของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู้นั้นคือ พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.

บุคคลผู้เดียวที่เกิดมาเป็นอัจฉริยมนุษย์ คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.

กาลกริยาของบุคคลคนเดียวที่ชนเป็นอันมากเดือดร้อน คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.

บุคคลผู้เดียวที่เกิดมาเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีใครเกิดขึ้นไม่มีใครเปรียบ หาคู่เสมอมิได้ฯลฯ คือพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน