ผลร้ายที่ผู้ใหญ่ทำความชั่ว ๑

 

1. โย อิสฺสโรมฺหีติ กโรติบาปํ กตุวา จ โส นุตุตปเต ปเรสํ น เตน โส ชีวติ ทีฆมายํ  เทวาปิ ปาเปน สเมกฺขเร นํ.

คนที่ทำความชั่ว ด้วยถือว่าตัวข้าเป็นใหญ่ ครั้นทำแล้วก็มิได้เกรงขามต่อใครหมด เขาจะมีอายุยืนยาวอยู่
ไปเพราะความชั่วนั้นหาได้ไม่ แม้เทวดาทั้งหลายก็จ้องมองเขาด้วยความเกลียดชังฯ

(ปัญญา ชา. หน้า ๓๙)

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน