ผลแห่งบุญนิธิ (ขุมทรัพย์คือบุญ) ๑

 

1. เอส เทวมนุสฺสานํ สพฺพกามทโท นิธิ  ยํ ยํ เทวาภิปตฺเถนฺติ สพฺพเมเตน ลพฺภติ.

ขุมทรัพย์คือบุญนี่แหละ อำนวยสิ่งสรรพที่ต้องประสงค์ให้แก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๆ ปรารถนาผลใดๆ ก็ย่อมได้ผลทั้งปวงนั้นด้วยบุญนฤธีนี้ฯ

นิธิ แปลว่า ขุมทรัพย์ แต่ในที่นี้ประสงค์เอาขุมทรัพย์คือบุญกุศล จึงเรียกว่าบุญนิธิหรือบุญนฤธี การบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา มีการบริจาคทานด้วยกุศลเจตนา ไม่เป็นการสูญเสียเปล่า เท่ากับเป็นการฝากฝังทรัพย์ไว้ ผลแห่งการทำนี้จักอำนวยผลให้ในเมื่อได้โอกาส ขุมทรัพย์ที่แท้จริง คือ การฝังทรัพย์ซ่อนไว้ในแผ่นดิน เพือให้พ้นภัยก็เรียกว่าขุมทรัพย์ ทรัพย์ที่ผุดขึ้นจากพื้นแผ่นดิน ด้วยบุญญานุภาพของท่านผู้ใดผู้หนึ่ง เช่นทรัพย์ที่อุบัติขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ประสูติ อย่างนี้ก็เรียกว่าขุมทรัพย์ ในศัพท์มคธท่านใช้ว่า “นิธิ” ทั้งนั้นฯ

(จาก ติกนิบาตชาดก น. ๑๔๗ และนิธิกัณฑสูตร)

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน

Loading...