คนที่ไม่สมควรครองผ้ากาสาวะ ๑

 

1. อนิกฺกสาโว กาสาวํ โย วตฺถํ ปริทเหสฺสติ

อเปโต ทมสฺจฺเจน น โส กาสาวมรหติ.

ผู้ใดครองผ้ากาสาวะ แต่ยังมีใจหมักหมมด้วยกิเลสดังน้ำฝาด ปราศจากความฝึกฝนตนและความสัตย์ ผู้
นั้นย่อมไม่สมควรครองผ้ากาสาวะเลยฯ

(จาก ทุ. ชา. ๒๖๓, ตึ. ชา. ๒๔๖, ธ.ขุ)

 

คนที่สมควรครองผ้ากาสาวะ ๑

1. โย จ วนฺตกสาวสฺส สีเลสุ สุสมาหิโต

อุเปโต ทมสจฺเจน สเว กาสาวมรหติ

ผู้ใด คลายกิเลสดังน้ำฝาดเสียได้แล้ว ประกอบด้วยการฝึกฝนและความสัตย์ ผู้นั้นแลย่อมสมควรครองผ้า
กาสาวะ แท้ฯ

(จาก ทุ ชา. ๒๖๓, ตึ ชา. ๒๔๖, ธ.ขุ)

 

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน