ภิกษุณีเอตทัคคะ ๑๓ องค์

๑.พระนางปชาบดีโคตมี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางอายุมาก

๒.พระเขมาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางมีปัญญามาก

๓.พระอุบลวัณณาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางมีฤทธิ์มาก

๔.พระปฎาจาราเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางทรงจำพระวินัย

๕.พระธัมมทินนาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางแสดงธรรม

๖.พระนันทาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางฌานสมาบัติ

๗.พระโสณาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางมีความเพียรมาก

๘.พระสกุลาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางตาทิพย์

๙.พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางตรัสรู้เร็ว

๑o.พระภัททกาปิลานีเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางระลึกชาติได้

๑๑.พระภัททากัจจานาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางอภิญญา

๑๒.พระกีสาโคตมีเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางห่มจีวรเศร้าหมอง

๑๓.พระสีคาลมาตาเถรี เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางหมดกิเลสด้วยศรัทธา

y05


เรื่องในหมวดเดียวกัน