ภิกษุเอตทัคคะ ๔๑ องค์

๑.พระอัญญาโกณฑัญญะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในฐานะมีอายุมาก

๒.พระสารีบุตร เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีปัญญามาก

๓.พระโมคคัลลานะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีฤทธิ์มาก

๔.พระมหากัสสป เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางธุดงควัตร

๕.พระอนุรุทธะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางตาทิพย์

๖.พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเกิดในตระกูลสูง

๗.พระลกุณฎกภัททิยะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีเสียงไพเราะ

๘.พระปิณโฑลภารทวาชะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางบันลือสีหนาท

๙.พระปณณมันตานีบุตร เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางแสดงธรรม

๑o.พระมหากัจจายนะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางอธิบายธรรมให้พิสดาร

๑๑.พระจุลปันถก เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเนรมิตกายด้วยอำนาจจิต

๑๒.พระสุภูต เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางอยู่โดยไม่มีกิเลส

๑๓.พระเรวตขทิรวนิยะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางอยู่ป่าเป็นวัตร

๑๔.พระกังขาเรวัตตะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในฌานสมาบัติ

๑๕.พระโสณโกลิวิสะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางความเพียร

๑๖.พระโสณกุฏิกัณณะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางพูดไพเราะ

๑๗.พระสิวลี เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีลาภมาก

๑๘.พระวักกลิ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางหมดกิเลสด้วยศรัทธา

๑๙.พระราหุล เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางใคร่ต่อการศึกษา

๒o.พระรัฏฐปาละ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางบวชด้วยศรัทธา

๒๑.พระกุณฑธานะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางรับสลากก่อน

๒๒.พระวังคีสะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางปฏิภาณ

๒๓.พระอุปเสนวังคันตบุตร เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางสร้างความเลื่อมใส

๒๔.พระทัพพมัลลบุตร เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางจัดแจงเสนาสนะ

๒๕.พระปิลินทวัจฉะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นที่รักของเทวดา

๒๖.พระพาหิยทารุจริยะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางตรัสรู้ได้เร็วพลัน

๒๗.พระกุมารกัสสปะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางแสดงธรรมไพเราะ

๒๘.พระมหาโกฎฐิตะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางปฏิสัมภิทา

๒๙.พระอุรุเวลกัสสปะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีสาวกมาก

๓o.พระกาฬุทายี เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางทำสกุลให้เลื่อมใส

๓๑.พระพักกุละ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีอาพาธน้อย

๓๒.พระโสภิตะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางระลึกชาติได้

๓๓.พระอุบาลี เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางทรงจำพระวินัย

๓๔.พระนันทกะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางสอนพระภิกษุณี

๓๕.พระนันทะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางสะรวมอินทรีย์

๓๖.พระมหากัปปินะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางสอนภิกษุ

๓๗.พระสาคตะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเตโชกสิณ

๓๘.พระราธะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางปฏิภาณแจ่มแจ้ง

๓๙.พระโมฆราช เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางห่มจีวรเศร้าหมอง

๔o.พระมหาปันถก เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางพลิกปัญญา

๔๑ พระอานนท์ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีสติ, มีคติ, เป็นพหูสูต, มีความเพียร และพุทธอุปัฎฐาก

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน