รูปที่เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม ๑

 

1.นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกรูปํปิ สมนุปสฺสามิ

เอวํ รชนียํ เอวํ กมนียํ เอวํ มทนียํ เอวํ พนฺธนียํ เอวํ

มุจฺฉนียํ เอวํ อนํตรายกรํ อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส

ยถยิหํ ภิกฺขเว อิตฺถีรูปํ.

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นรูปอื่นสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ เป็นที่
ตั้งแห่งความมัวเมาเป็นที่ตั้งแห่งความผูกพัน เป็นที่ตั้งแห่งความสยบ เป็นเรื่องทำอันตรายต่อการบรรลุ
ธรรม อันเกษมจากโยคะอย่างประเสริฐ เหมือนอย่างรูปสตรีเลยฯ

รูปที่นำมาซึ่งความเศร้าโศก ๑

 

1.อิตฺถีรูเป ภิกฺขเว สตฺตา รตฺตา คิทฺธา ปุจฺฉิตา

อชฺโฌปฺปนฺนา เต ทีฆรตฺตํ โสจนฺติ อิตฺถีรูปวสานุคา.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดกำหนัดยินดี ติดใจสยบพัวพันในรูปสตรี สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่าตกในอำนาจแห่ง
รูปสตรี ย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานฯ

(ต่อจากนี้กล่าวถึง เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ ของสตรี มีเนื้อความเช่นเดียวกัน)

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน