ลักษณะคนอกตัญญู ๑

 

1. อกตญฺญูสฺส โปสสฺส นิจฺจํ วิวรทสฺสิโน

    สพฺพญฺเจ ปฐวํ ทชฺชา เนว นํ อภิราธเย.

คนอกตัญญู คอยเพ่งช่องร้ายให้อยู่เป็นนิตย์ ถึงจะให้สมบัติในแผ่นดินทั้งหมด ก็ไม่ทำให้เขายินดีได้เลยฯ

(จาก เอ.ชา.ทุ.๑๒๘ ธ.ขุ.๔๑๓)

เผ่าพาลพวกไป่รู้ คุณคน

มันย่อมหาเหตุผล ขุดไค้

สมบัติสี่สากล โกยกอบให้แฮ

ฤาอาจยังมันให้ เกิดแย้มยินดี.

(โลกนิติ ๒๒๑)

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน