วิธีรักษาไมตรีในระหว่างกันและกัน ๑

 

1. เอเต ภิยฺโย สมายนฺติ สนฺธิ เตสํ น ชีรติ  โย จาธิปนฺนํ ชานาติ โย จ ชานาติ เทสนํ

ฝ่ายหนึ่งรู้สึกโทษที่ตนล่วงเกินแล้ว (ผิดแล้วยอมรับผิด) อีกฝ่ายหนึ่งรู้จักการที่เขาแสดงโทษ (เมื่อผู้ผิด
ขอขมายอมยกโทษให้) ทั้งสองคนนี้ย่อมพร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น ความสนิทสนมของเขาย่อมไม่เสื่อม
คลายฯ

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน