สตรีก็เป็นบัณฑิตได้อีก ๑

1.น หิ สพฺเพสุ ฐาเนสุ ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต

อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ ลหุมตฺถํ วิจินฺติกา.

ใช่ว่าในที่ทั่วไป จะเป็นบัณฑิตแต่บุรุษ ก็หามิได้ แม้สตรีที่คิดเห็นเนื้อความได้รวดเร็ว ก็เป็นบัณฑิตได้ฯ

(จาก อัฏ. ชา.๒๘๒)

สตรีที่ทวยเทพสรรเสริญ ๑

1.ยา ทลิทฺที ทลิทฺทสฺส อฑฺฒษ อฑฺฒสฺส กิตฺติมา

ตํ เว เทวา ปสํสนฺติ ทุกฺกรํ หิ กโรติ สา.

หญิงจน ก็มีเกียรติยศร่วมสุขทุกข์ของสามีจน หญิงมั่งคั่ง ก็มีเกียรติยศร่วมสุขทุกข์ของสามีมั่งคั่ง
เทพเจ้าย่อมสรรเสริญหญิงนั้น เพราะเจ้าหล่อนทำกิจที่ทำได้ยากฯ
พระนางมัทรี ทูลพระเจ้ากรุงสญชัย

(จาก นิบาตชาดก เล่ม ๒๒ หน้า ๖๓)

บางท่านแปลว่า “สตรีผู้มีเกียรติ ยามสามีตกไร้ก็ร่วมยาก ยามสามีบริบูรณ์สมบัติมากก็ร่วมยศ ทวยเทพ
ย่อมสรรเสริญ เพราะเจ้าหล่อนกระทำสิ่งที่ทำได้ยาก”

สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิธ ทรงแปลว่า “สตรีใดเข็ญใจก็ร่วมทุกข์กับสามีผู้เข็ญใจในคราวถึงทุกข์
สตรีใดมั่งมี มีเกียรติ ก็ร่วมสุขด้วยสามีผู้มั่งมีในคราวถึงสุข เทวดาแลมนุษย์ย่อมสรรเสริญสตรีนั้น เพราะ
สตรีนั้นทำกรรมที่ทำได้โดยยากฯ”

(จาก ทศชาติ ฉบับชินวร)

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน