สถานที่ไม่ควรอยู่ ๑

1. ยตฺถ อลโส ทกฺโข เจ สูโร ภีรุ จ ปูชิยา  น ตตฺถ สนฺโด วสนฺติ อวิเสสกเร นเร.

สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมไม่อยู่ในสถานที่ ที่เขาบูชาคนขี้เกียจกับคนขยัน และคนกล้าหาญกับคนขี้ขลาด
ว่าเสมอกันฯ

(ฉ.๒๗๓)

คติพจน์โบราณ

“เพื่อนบ้านร้าย,เมียชั่ว,หลังคารั่ว,นายชัง” เมื่อมีอยู่ในสถานที่ใด ผู้ได้ประสบเหตุการณ์เหล่านี้ แม้แต่อย่าง
ใดอย่างหนึ่งสถานที่นั้น ก็ไม่ควรอยู่ เพราะจะหาความเจริญไม่ได้ จะมีแต่ความเสื่อมฯ

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน