สิ่งที่จับจิตบุรุษ ๑

 

1.อิตฺถี ภิกฺขเว คจฺฉนฺตีปิ ปุริสสฺส จิตฺตํ

ปริยาทาย ติฏฐติ ฐิตาปิ นิสินฺนาปิ ยสยนาปิ นีปนฺนาปิ

หสนฺตีปิ ภณนฺตีปิ คายนฺตีปิ โรทนฺตีปิ อุคฺฆาฏิตาปิ

มตาปิ ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฐติ.

ภิกษุทั้งหลาย สตรีแม้เดินก็จับจิตบุรุษ แม้ยืน แม้นั่ง แม้นอน แม้หลับ แม้หัวเราะ แม้พุด แม้ขับร้อง แม้
ร้องไห้ แม้แสดงอาการโกรธ แม้ตายแล้ว ก็จับจิตบุรุษฯ

1.ยญฺหิ ตํ ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย

สมนฺตปาโส มารสฺสาติ มาตุคามญเญว สมฺมาวทมาโน

วเทยุย สมนฺตปาโส มารสฺส.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะเรียกสิ่งใดอย่างถูกต้องว่า บ่วงแห่งมารรอบตัว ก็พึงเรียกมาตุคามนั้นเที่ยวว่า เป็น
บ่วงแห่งมารรอบตัวฯ

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน