สิ่งที่เสมอด้วยไม่มี ๖

๑. นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ.
ความรัก(อื่น)เสมอด้วยตนไม่มี

๒. นตฺถิ ตณฺหาสมา นที.
แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี

๓. นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ.
ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี

๔. นตฺถิ โมหสมํ ชาลํ.
ข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี

๕. นตฺถิ โทสสโม กลิ.
ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี

๖. นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา.
ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มี

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน

Loading...