สิ่งที่เสมอด้วยไม่มี ๖

๑. นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ.
ความรัก(อื่น)เสมอด้วยตนไม่มี

๒. นตฺถิ ตณฺหาสมา นที.
แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี

๓. นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ.
ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี

๔. นตฺถิ โมหสมํ ชาลํ.
ข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี

๕. นตฺถิ โทสสโม กลิ.
ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี

๖. นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา.
ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มี

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน