หากหญิงต้องการเป็นชาย ๑

 

1.ยา อิจฺเฉ ปุริสํ นารี ชาติชาติปุนปฺปุนํ

สามิกํ อปจาเยยฺย อินฺทํว ปริจาริกา.

หญิงใดหมายเกิดเป็นชายทุกชาติไปควรปฏิบัติสามีให้เหมือนกับนางปริจาริกาปฏิบัติพระอินทร์ ฉะนั้นฯ

(จาก ม. ทุ ๑๗๕)

หญิงใดปองแปรชาติเชื้อ เป็นชาย

ปฏิบัติผัวบ่วาย ว่างแล้ว

ดุจเทพธิดาราย อินทร์รอบ จรุงแม่

จักสำเร็จสมใจแคล้ว คลาดพ้นเพศหญิง.

(จาก โลกนิติ ๕๑o)

หากชายต้องการเป็นชายทุกชาติไป ๑

1.โย อิจฺเฉ ปุริสํ ชาติชาติปุนปฺปุนํ

ปรทารํ วิวชฺเชยฺย โธตปาโทว กทฺทมํ.

ชายใดหมายเกิดเป็นบุรุษทุกชาติเสมอไป พึงหลีกให้พ้นภรรยาของชายอื่น เสมือนกับผู้มีเท้าอันล้าง
แล้ว ย่อมหลีกสิ่งโสโครกโสมม ฉะนั้นฯ

(จาก ม.ทุ ๑๗๕)

ชายใดปองจักได้ เป็นชาย

ทุกชาติบ่ได้กลาย กลับบ้าง

ภริยาท่านอย่าหมาย มัวเสพ เลยพ่อ

ดุจเที่ยวแล้วเท้าล้าง หลีกเปื้อนเปลือกตม.

(จาก โลกนิติ ๕๑๑)

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน