องค์แห่งกระแต ๑

1.เมื่อศัครูเข้ามาใกล้ ก็พองหางออกให้ใหญ่ สู้รบศัตรูด้วยหางนั้น ไม่ถอยหนี เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ เมื่อกิเลสเกิดขึ้น ก็พึงเจริญสติปัฎฐาน ๔ คือสู้รบกิเลสทั้งปวงด้วยสติปัฎฐานฯ
(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๘๕๕)

องค์แห่งแม่เสือเหลือง ๑

1.มีครรภ์แต่หนเดียว แล้วก็ไม่เข้าใกล้ตัวผู้อีกต่อไป เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ เห็นจุติปฏิสนธิหรือการมีครรภ์ต่อ
ไปเป็นของน่ากลัว เพราเจือไปด้วยทุกขเวทนาแสนสาหัส มีสุขอึดใจเดียวต้องอุ้มทุกข์อยู่นาน ต้องหมุนวน
ซ้ำซากอยู่ประสบเรื่องนั้น ตั้งใจบำเพ็ญโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยแยบคายว่า จักไม่ถือปฏิสนธิในภพ
อื่นอีกต่อไปฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า (๘๕๖)

องค์แห่งหนู ๑

1.เมื่อเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้ ย่อมเที่ยวมุ่งหวังแต่อาหารเท่านั้น, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ เมื่อเที่ยวไปข้างโน้น
บ้าง ข้างนี้บ้าง ก็พึงเป็นผู้หมายมั่นโยนิโสมนสิการอย่างเดียว แม้จำเป็นต้องชำเลืองเหลียวไปมา ก็อาศัย
ใจจดจ่อในธรรมด้วยอุบายอันแยบคายฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙o๒)

 

องค์แห่งแมลงป่อง ๑

1.มีหางเป็นอาวุธ เที่ยวชูหางไป, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติมีญาณเป็นอาวุธ ยกชูญาณขึ้นขัดเกลาบรรเทากิเลส
โดยลำดับ ถ้าหมู่กิเลสยังมีอยู่ ก็ตั้งใจสู้ด้วยวิธีลับอาวุธคือญาณให้คมกล้า จนสามารถตัดหมู่กิเลสได้อย่าง
เด็ดขาด ภัยทั้งปวงก็ไม่สามารถครอบงำฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙o๒)

องค์แห่งพังพอน ๑

1.เมื่อจะเข้าใกล้งู มันเอายาทาตัวเสียก่อนแล้วจึงเข้าไปจับกะงู, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ เมื่อเข้าใกล้บุคคลผู้
มากไปด้วยความขึ้งเคียดโกรธเคืองมาดร้าย และผู้มีการทะเลาะวิวาทเกี่ยงงอนครอบงำสันดาน ก็เอายาคือ
เมตตาทาทั่วตัวแล้วดับความขึ้งเคียดเป็นต้นนั้นเสีย ทำสันดานของตนและชนทั้งหลาย ให้เยือกเย็นฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙o๒)

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน