องค์แห่งนกกระจอก ๑

1.อยู่อาศัยเรือนผู้อื่น แต่จะถือเอาสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งในเรือนนั้นหามิได้ มีใจเที่ยงตรงแน่วแน่ มาก
ไปด้วยสัญญาอาศัยอยู่, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ เมื่อจะเข้าไปสู่ตระกูลใดๆ ก็ไม่พึงถือเอานิมิตในบุคคลและสิ่ง
ของในตระกูลนั้นๆ ต่างโดยบุรุษ สตรี ที่นั่ง ที่นอน เครื่องประดับ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ต่าง
ชนิดทั้งหลาย พึงเป็นผู้มัธยัสถ์ระมัดระวังตน ตั้งสมณะสัญญาให้ปรากฎประจักษ์มั่นไว้ในใจฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙๑๘)

องค์แห่งตะขาบ ๑

1.ร้องขึ้นแล้วย่อมบอกเหตุอันปลอดโปร่งหรือน่ากลัวแก่คนอื่น, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ เมื่อแสดงธรรมแก่คน
เหล่าอื่น พึงแสดงเหตุผลทั้งดีและชั่ว ให้มีหลักฐานอ้างอิง ให้ผู้ฟังได้ความสังเวชสลดจิต และอาจหาญ
รื่นเริงในเชิงปฏิบัติฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙๒o)

องค์แห่งปลิง ๑

1.เกาะอยู่ที่คนและสัตว์ใด ก็เกาะคนและสัตว์นั้นไว้มั่นแล้วสูบกินโลหิต, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ ก็พึงยึดอารมณ์อันเป็นที่เกาะเกี่ยวแห่งจิตไว้มั่น พิจารณาให้เห็นโดยวรรณสัณฐาน ที่เกิดที่อยู่ โดยรูป โดยเพศ โดยนิมิต แล้วพึงดื่มรสคือวิมุตติฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙๒๒)

องค์แห่งงูเหลือม ๑

1.เป็นสัตว์ใหญ่ มีกายใหญ่โต มีท้องเหี่ยวแห้งถึงหลายวัน เพราะหาอาหารไม่ได้เต็มท้อง เมื่อกำเนิดเต็มปรี่แล้ว ย่อมเลี้ยงชีวิตเพียงสักว่าพอให้ร่างเป็นอยู่สืบไปได้เท่านนั้น, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรขวน
ขวายเที่ยวบิณฑบาตอาศัยก้อนข้าวของคนอื่น หวังก้อนข้าวอันคนอื่นให้ งดเว้นจากการหุงต้มเอง หา
อาหารให้เต็มท้องได้ยากแม้ได้อาหารมากก็ฉันแต่พอประมาณ ถึงคราวได้อาหารน้อยเพียง ๔-๕ คำก็ขยำ
น้ำฉันฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙๒๔)

องค์แห่งแมงมุมชักใยใกล้ทาง ๑

1.ชักใยเป็นข่ายเป็นเพดานไว้ใกล้ทาง ถ้าแมลงหวี่หรือแมลงวันบินไปติดอยู่ที่ข่ายนั้น แมงมุมก็จับสัตว์ที่
ติดข่ายกินเป็นอาหาร, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ เจริญสติปัฎฐานดังใยแมงมุมและปิดทวารทั้ง ๖ ไว้ ถ้าเหล่า
กิเลสดังฝูงแมลงวันเกิดขึ้น ก็พึงกำจัดเสียด้วยสติปัฎฐานนั้นฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙๒๖)

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน