องค์แห่งเด็กอ่อนยังกินนม ๑

1.ตื่นขึ้นก็อยากกินแต่นม ร้องไห้อ้อนวอนกินนมมารดาตามความอยากของตน เปรียบด้วยบุคคลผู้รักษา
ประโยชน์ตนไว้ เป็นผู้พอใจในธรรมอันเป็นประโยชน์ตนและหมั่นไต่ถามข้อติดขัด ชอบประกอบความเพียร
ที่ถูกอยู่ในที่อันสงัด อยู่ร่วมกับครูผู้รู้ทั้งหลาย คบกัลยาณมิตรไว้เป็นคู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ในกรณียกิจทั่วไปฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙๒๖)

องค์แห่งเต่าเหลือง ๑

1.เที่ยวหลบหนีน้ำเพราะกลัวน้ำ และจะไม่ถอยอายุเพราะการหลบหนีน้ำนั้น, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติเห็นภัยใน
ความประมาท เพราะเหตุนั้นจึงไม่เสื่อมถอยจากคุณความดี มีแต่เจริญเฟื่องฟูทวียิ่งขึ้นโดยลำดับ ชื่อว่าได้
ส่งตนให้ดำเนินเข้าไปใกล้พระนิพพานฯ

องค์แห่งหม้อ ๑

1.หม้อที่มีน้ำเต็มเปี่ยม ถึงคนจะเคาะ ก้ส่งเสียงอึงมี่ไม่ได้, เปรียบด้วยผู้ปฏิบัติ ชั้นผู้ดีเต็มภูมิ หรือผู้สำเร็จ
อริยมรรคอริยผลแล้ว ก็มิได้อวดอ้างป่าวร้องอึกทึกครึกโครม ไม่เห็นแก่ลาภสักการะอันเกิดขึ้นตามธรรมดา เพราะอำนาจคุณวิเศษนั้น เป็นผู้กำจัดมานะได้แล้ว กำจัดความโอ้อวดได้แล้ว เป็นคนตรงไปตรงมา มีวาจา
ไม่ร้าย มีกายไม่กระด้างกระเดื่อง สุภาพเรียบร้อยดี ดังพระพุทธภาษิตว่า

ยทูนกํ ตํ สนฺติ ยํ ปูรํ สนฺตเมว ตํ

อฑฺฒกุมฺภูปโม พาโล รหโท ปูโรว ปณฺฑิโต.

หม้อใบใดพร่องน้ำ หม้อใบนั้นส่งเสียงอึงมี่ หม้อใบใดมีน้ำเต็ม หม้อใบนั้นเงียบฉี่ คนพาลเปรียบด้วย
หม้อมีน้ำกึ่งหนึ่ง ส่วนบัณฑิตเหมือนหม้อมีน้ำเต็มฉะนั้นฯ

(มิลินทปัญหา เล่ม ๓ หน้า ๙๓๙)

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน