อปัณณกปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ๓

๑. อินทรียสังวร สำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ ไม่ยินดียินร้าย เมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส โผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ
๒. โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการกิน
๓. ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรเพื่อชำระใจให้สะอาดหมดจด ไม่เห็นแก่การหลับนอน.

y05xอกุศลวิตก ๓ อย่าง

๑. กามวิตก ความตริในทางกาม
๒. พยาปาทวิตก ความตริในทางพยาบาท
๓. วิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียน

y05x

กุศลวิตก ๓ อย่าง

๑. เนกขัมมวิตก ความตริในทางออกจากกาม
๒. อพยาปาทวิตก ความตริในทางไม่พยาบาท
๓. อวิหิงสาวิตก ความตริในทางไม่เบียดเบียน

y05xอกุศลสังกัปปะ ๓ อย่าง

๑. กามสังกัปปะ ความดำริในทางกาม
๒. พยาปาทสังกัปปะ ความดำริในทางพยาบาท
๓. วิหิงสาสังกัปปะ ความดำริในทางเบียดเบียน

y05x

กุศลสังกัปปะ ๓ อย่าง

๑. เนกขัมมสังกัปปะ ความดำริในทางออกจากกาม
๒. อพยาปาทสังกัปปะ ความดำริในทางไม่พยาบาท
๓. อวิหิงสาสังกัปปะ ความดำริในทางไม่เบียดเบียน
y05x

อกุศลสัญญา ๓ อย่าง

๑. กามสัญญา ความจำได้ในทางกาม
๒. พยาปาทสัญญา ความจำได้ในทางพยาบาท
๓. วิหิงสาสัญญา ความจำได้ในทางเบียดเบียน

y05xกุศลสัญญา ๓ อย่าง

๑. เนกขัมมสัญญา ความจำได้ในทางออกจากกาม
๒. อพยาปาทสัญญา ความจำได้ในทางไม่พยาบาท
๓. อวิหิงสาสัญญา ความจำได้ในทางไม่เบียดเบียน

y05x
อกุศลธาตุ ๓ อย่าง

๑. กามธาตุ ธาตุคือกาม
๒. พยาปาทธาตุ ธาตุคือความพยาบาท
๓. วิหิงสาธาตุ ธาตุคือความเบียดเบียy05x

กุศลธาตุ ๓ อย่าง

๑. เนกขัมมธาตุ ธาตุคือความออกจากกาม
๒. อพยาปาทธาตุ ธาตุคือความไม่พยาบาท
๓. อวิหิงสาธาตุ ธาตุคือความไม่เบียดเบียน

y05xธาตุอีก ๓ อย่าง

๑. กามธาตุ ธาตุคือกาม
๒. รูปธาตุ ธาตุคือรูป
๓. อรูปธาตุ ธาตุ คือ สิ่งที่ไม่มีรูป

y05x

ธาตุอีก ๓ อย่าง

๑. รูปธาตุ ธาตุ คือ รูป
๒. อรูปธาตุ ธาตุ คือ สิ่งที่ไม่มีรูป
๓. นิโรธธาตุ ธาตุคือความดับทุกข์

y05x

ธาตุอีก ๓ อย่าง

๑. หีนธาตุ ธาตุอย่างเลว
๒. มัชฌิมธาตุ ธาตุอย่างกลาง
๓. ปณีตธาตุ ธาตุอย่างประณีต

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน