อุบาสกเอตทัคคะ ๑o

๑.ตปุสสะและภัลลิกะ เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางถึงรัตน ๒ เป็นสรณะก่อน

๒.สุทัตตคฤหบดี (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางถวายปัจจัยมาก

๓.จิตตคฤหบดี (อนาคามี) เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางแสดงธรรม

๔.หัตถกะ (อนาคามี) เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางสงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ

๕.มหานามศากยะ (สกทาคามี) เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางถวายอาหารรสดีที่สุด

๖.อุคคเศรษฐี (อนาคามี) เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางถวายของที่ชอบใจ

๗.อุคตเศรษฐี (อนาคามี) เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางอุปัฏฐากสงฆ์

๘.อัมพัฏฐะ (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น

๙.ชีวกโกมารภัจจ์ เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางรักษาโรค

๑o.นกุลปิตาคฤหบดี (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางสนิทสนมกับพระศาสดา

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน