อุบาสิกาเอตทัคคะ ๑o

๑.นางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาส (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางถึงสรณะก่อน

๒.นางวิสาขามิคารมาตา (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางถวายทาน

๓.นางขุชชุตตรา (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเป็นผู้ศึกษามาก

๔.นางสามาวดี (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเมตตา

๕.นางอุตตรา (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเจริญฌาณ

๖.นางสุปปวาสา (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางถวายของมีรสอร่อย

๗.นางสุปปิยา (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางบำรุงภิกษุไข้

๘.นางกาติยานี (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเลื่อมใสไม่หวั่นไหว

๙.นางนกุลมาตา (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางสนิทสนมกับพระศาสดา

๑o.นางกาฬี (โสดาบัน) เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางเลื่อมใสธรรมที่ได้ยิน

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน