ชีวิตเหมือนการทอหูก ๑

1. ยถาปิ ตนุเต วีตนฺเต ยํ ยํ เทโวปวุยฺหติ

อปฺปกํ โหติ เวตพฺพํ เอวํ จฺมจาน ชีวิตํ.

เมื่อด้ายในหูกอันช่างหูกทอ ทอไปได้เท่าใดๆ ส่วนที่จะต้องทอก็น้อยเข้าเท่านั้น ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้ง
หลายที่เหลืออยู่ก็น้อยเข้าฉันนั้นเหมือนกันฯ

อายุเปรียบเหมือนห้วงน้ำ ๑

1. ยถา วาริวโห ปูโร คจฺฉํ น ปริวตฺตติ
เอวมายุ มนุสฺสานํ คจฺฉํ น ปริวตฺตติ.

ห้วงน้ำที่เต็มเปี่ยมมีแต่ไหลลง ย่อมไม่ไหลกลับฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลาย มีแต่
ล่วงไปๆ ไม่ถอยหลังกลับเลยฉันนั้นเหมือนกันฯ

ความแก่ความตายเปรียบเหมือนห้วงน้ำ ๑

1. ยถา วาริวโห ปูโร วเห รุกฺเข ปกูลเช
เอวํ ชราย มรเณน วุยฺหนฺเต สพฺพปาณิโน.

ห้วงน้ำที่เต็มเปี่ยม ย่อมพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้โค่นไปฉันใด ความแก่และความตาย ก็ย่อมพัดพา
เอาสัตว์ทั้งปวงไปให้ถึงความแตกดับฉันนั้นเหมือนกันฯ

(จาก มหา.ทศชาติฉบับชินวร เล่ม๑ น.๕๔)

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน