พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยก้อนดิน ๑

1. สพฺพสตฺตานํ มรณํ ธุวสสฺสต

ตเถว พุทฺธเสฏฐานํ วจนํ ธุวสสฺสตํ

ความตายของสรรพสัตว์ ยั่งยืนและแน่นอนฉันใด พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ก็ยั่งยืนแน่นอนฉันนั้นเหมือนกันฯ

 

พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยความตาย ๑

1. ยถา รตฺติกฺขเย มตฺเต สุริยสฺสุคฺคมนํ ธุวํ

ตเถว พุทฺธเสฏฐานํ วจนํ

พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ก็ยั่งยืนแน่นอนดุจดวงอาทิตย์ต้องอุทัยในเวลาเช้า (ในเมื่อราตรี ผ่านไปแล้ว) โดยแน่นอนฉะนั้น

 

พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยดวงอาทิตย์ ๑

1.ยถา รตฺติกฺขเย มตฺเต สุริยสฺสุคฺคมนํ ธุวํ

ตเถว พุทฺธเสฏฐานํ วจนํ

พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ก็ยั่งยืนแน่นอนดุจดวงอาทิตย์ต้องอุทัยในเวลาเช้า (ในเมื่อราตรีผ่านไปแล้ว) โดยแน่นอยฉะนั้น

 

พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยการวางภาระ ๑

1 ยถา อาปนฺนสตฺตานํ ภารโมโรปนํ ธุวํ
ตเถว พุทฺธเสฏฐานํ วจนํ ธุวสสฺสตํ
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมยั่งยืนและแน่นอน เหมือนสัตว์ผู้มีภระ
หนัก เมื่อมาถึงที่แล้ว ต้องวางภาระลงโดยแน่นอนฉะนั้นฯ

 

(ทั้ง ๔ หมวดนี้ จาก เอกนิบาตชาดก ปรัมภาค น.๓๒)

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน