เหตุเกิดแห่งโอตตัปปะ ๔

๑. อตฺตานุวาทภยํ กลัวต่อการติเตียนตนเอง
๒. ปรานุวาทภยํ กลัวผู้อื่นจะติเตียน
๓. ทณฺฑภยํ กลัวต่อการลงโทษ
๔. ทุคฺคติภยํ กลัวต่อทุคติ

ปัญหาพยากรณ์ ๔

๑. เอกงฺสพยากรณีย แก้ตรง (คือแก้โดยส่วนเดียว)
๒. วิภชฺชพยากรณีย จำแนกแก้ (คือจำแนกออกแก้เป็นส่วนๆ)
๓. ปฏิปุจฺฉาพยากรณีย ย้อนถามแล้วจึงแก้
๔. ฐปนีย ยกเลิกไม่แก้ในคำถามนั้น..แต่ชักนำให้เข้าใจปัญหาในลักษณะอื่น

เอกํสวจนํ เอกํ วิภชฺชวจนาปรํ
ตติยํ ปฏิปุจฺเฉยฺย จตุตฺถํ ปน ฐปเย
ปัญหาพยากรณ์อย่างหนึ่งพึงแก้ตรง อีกอย่างหนึ่งพึงจำแนกออกแก้ อย่างที่สามพึงย้อนถาม ส่วนอย่างที่สี่พึงยกเลิก (คือไม่แก้เลย)

หัวใจคาถากาสลัก ๔ คือ

จ. ภ. ก. ส.
๑. จช ทุชฺชนสํสคฺคํ ท่านจงละความระคนด้วยคนชั่วเสีย
๒. ภช ปณฺฑิตเสวนํ จงคบหาสมาคมกับด้วยบัณฑิต
๓. กร ปุญฺญมโหรตฺตํ จงทำบุญทั้งกลางวันและกลางคืน
๔. สร นิจฺจมนิจฺจตํ จงระลึกถึงความที่สังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นนิตย์เถิด
เล่ากันมาว่า คาถานี้ เป็นของสมเด็จพระสังฆราช (สา)
อย่าคบคนหมู่ร้าย ทรชน
คบแต่บัณฑิตคน ปราชญ์แปล้
วันคืนรวดเร็วดล บุญเร่ง ทำนา
เห็นอนิจจนั่นแล้ ล่วงพ้นสงสาร

ตำราวิเศษมีวิธีดังนี้ (รักษาโรคไต)

เมล็ดลิ้นจี่สด 7 เม็ด ทุบให้แตกแล้วใช้ผ้าขาวอย่างบาง ๆ ห่อไว้ ซื้อเส้งจี้หมู 1 ลูก
หั่นเป็นแผ่นบางๆ ล้างให้สะอาดตัดเอาเอ็นสีขาวออก เอาน้ำเซาข้าวครั้งที่ 2 จำนวน 2 ชาม
นำเข้าใส่ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทำการนึ้งเป็นเวลา 30 นาทีเสร็จแล้วให้ดื่มหมดครั้งเดียวก็จะได้ผล

ข้าพเจ้าได้พ้นจากฟอกไตเพราะตำรานี้ จึงขอความกรุณาทุกท่านช่วยเผยแพร่ตำรานี่แด่ผู้ที่ป่วย
เป็นโรคไตรักษาพ้นจากการฟอกไตด้วย จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน