โทษของการตกอยู่ในอำนาจมาตุคาม ๑

 

1.พลวนฺโต ทุพฺพลา โหนฺติ ถามวนฺโตปิ หายเร

จกฺขุโน อนฺธกา โหนฺติ มาตุคามวสงฺคตา.

ผู้ตกอยู่ในอำนาจมาตุคาม ถึงมีกำลังก็เหมือนไม่มีกำลัง ถึงมีเรี่ยวแรง ก็อ่อนเพลีย ถึงมีจักษุ ก็เหมือน
ตาบอดฯ

โทษของการตกอยู่ในอำนาจมาตุคามอีก ๑

1.คุณวนฺโต นิคุณา โหนฺติ ปญฺญวนฺโตปิ หายเร

ปมุตฺตา ปาเส พนฺธนฺติ มาตุคามวสงฺคตา.

ผู้ตกอยู่ในอำนาจมาตุคาม ถึงมีคุณความดี ก็เหมือนไม่มีคุณความดี
ถึงมีปัญญา ก็เสื่อมทราม ถึงพ้นแล้วจากบ่วง ก็ติดบ่วงฯ

โทษของการตกอยู่ในอำนาจมาตุคามอีก ๑

1.อชฺเฌนญฺจ ตปํ สีลํ สจฺจํ จาคํ สตํ มตํ

อจฺฉินฺทนฺติ ปมตฺตสฺส ปฏฺฐ ทูหิว ตกฺกรา.

เมื่อชายประมาทแล้ว หญิงก็ปล้อนเสีย ซึ่งการรับแขก ซึ่งความเพียร ซึ่งศีล ซึ่งความสัตย์ ซึ่งการบริ
โภค ซึ่งสติ ซึ่งความคิดอ่าน เหมือนกับดัสกรอันคอยประทุษร้ายบุคคลที่สัญจรไปมาในทางเปลี่ยว ให้ถึง
ความพินาสฉะนั้นฯ

โทษของการตกอยู่ในอำนาจมาตุคามอีก ๑

1.ยสํ กิตฺตึ ธิตึ สูรํ พาหุสจฺจํ ปชานนํ

หาปยนฺติ ปมตฺตสฺส กฏฐปุญฺเชว ปาวโก.

เมื่อชายประมาทแล้ว หญิงก็เหยียบเสีย ซึ่งยศ ซึ่งเกียรติ ซึ่งความมั่นคง ซึ่งความกล้าหาญ ซึ่งความคง
แก่เรียน ซึ่งปัญญาเหมือนไฟอันเผาผลาญกองฟืนให้สิ้นฉะนั้นฯ

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน