โทษแห่งความลำเอียง ๑

1. ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺมํ อติวตฺตติ
นิหิยติ ตสฺส ยโส กาฬปกฺเขว จนฺทิมา.

บุคคลใดละเมิดธรรม เพราะความชอบกัน เพราะความชังกัน เพราะความกลัว เพราะความเขลา ยศของ
บุคคลนั้นย่อมเสื่อมเหมือนพระจันทร์ข้างแรมฯ

ผลแห่งความไม่ลำเอียง ๑

1.ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺมํ นาติวตฺตติ
อาปูรติ ตสฺส ยโส สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมา.

บุคคลใดไม่ละเมิดธรรม เพราะความชอบกัน เพราะความชังกัน เพราะความกลัว เพราะความเขลา ยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญ เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นฯ

(จาก สุต.อัง.จตุกก น.๑๗-๑๘)

ทางแห่งความพินาส ๑

1.อตีตโยพฺพโน โปโส อาเนติ ติมฺพรุตฺถนํ
ตสฺสา อิสฺสา น สุปฺปติ ตํ ปราภวโต มุขํ.

ชายผู้มีวัยอันล่วงแล้ว ย่อมนำมาซึ่งสาวมีถันเท่าผลมะพลับ ย่อมไม่ได้หลับเพราะความหึงหวงหญิงนั้น ข้อนั้นเป็นทางแงความพินาส.
(ชายแก่ได้หญิงสาว ถันเท่าผลมะพลับ ไม่ระงับความกำหนัดของหญิงได้ ข้อนี้ไซร้คือความแห่งความพินาส จาก ปราภวสูตร)

 

ทางแห่งความพินาส 1

1. โย มาตรํ ปิตรํ วา ชิณฺณกํ คตโยพฺพนํ

ปหุสนฺโต น ภรติ ตํ ปราภวโต มุขํ.

ชนใด เป็นผู้มีฐานะพออยู่พอกิน ไม่เลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่แล้ว มีวัยอันล่วงไปแล้ว ข้อนั้นเป็นทางแห่งการพินาส.

(จาก ปราภวสูตร)

คนใดละพ่อทั้ง มารดา

อันทุรพลชรา ภาพแล้ว

ขับไล่ไม่มีปรา-นีเนตร์

คนดั่งนี้ฤาแคล้ว คลาดพ้นภัยยัน.

(จาก โลกนิติ)

 

ทางแห่งความพินาส ๑

 

1. อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต จ โย นโร

ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ ตํ ปร ภวโต มุขํ.

นรชนใด เป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงเล่นการพนัน ผลาญทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้ย่อยยับ ข้อ
นั้นเป็นทางแห่งความพินาส.
(จาก ปราภวสูตร)
ชายใดเร่คบหา นารี

เสพสุรายินดี บ่อนเหล้น

นกไก่สะกาตี มือต่อ พะนันนา

คนดั่งนี้ฤาเว้น จากเบื้องฉิยหาย

 

ทางแห่งความพินาส ๑

 

1. อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต จ โย นโร

ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ ตํ ปร ภวโต มุขํ.

นรชนใด เป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงเล่นการพนัน ผลาญทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้ย่อยยับ ข้อ
นั้นเป็นทางแห่งความพินาส.
(จาก ปราภวสูตร)
ชายใดเร่คบหา นารี

เสพสุรายินดี บ่อนเหล้น

นกไก่สะกาตี มือต่อ พะนันนา

คนดั่งนี้ฤาเว้น จากเบื้องฉิยหาย

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน