ตระกูลช้าง ๑๐ ตระกูล

  1. ช้างชื่อว่า กาฬวกะ
  2. ช้างชื่อว่า คังเคยยะ
  3. ช้างชื่อว่า ปัณฑระ
  4. ช้างชื่อว่า ตัมพะ
  5. ช้างชื่อว่า ปิงคละ
  6. ช้างชื่อว่า คันธะ
  7. ช้างชื่อว่า มังคละ
  8. ช้างชื่อว่า เหมะ
  9. ช้างชื่อว่า อุโบสถะ
  10. ช้างชื่อว่า ฉัททันต์