ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาทุกวัน ๑๐

  1. บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้น ๆ
  2. การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย
  3. อาการกายวาจาอย่างอื่น ที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกมากไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้
  4. ตัวเราเองติเตียนตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่ ?
  5. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ ?
  6. เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
  7. เรามีกรรมเป็นของตัว ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว
  8. วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ?
  9. เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ ?
  10. คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน เมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง