พระสาวกดำรงตำแหน่งเอตทัคคะ  ๔๑  องค์

 1. เอตทคฺคํ ภิกฺขเว  มม  สาวกานํ  ภิกฺขูนํ  รตฺตญฺญูนํ  ยทิทํ  อญฺญาโกณฺฑญฺโญ ฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุสาวกของเรา  อัญญาโกณฑัญญะ  เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้บวชก่อนใครทั้งหมด  (เป็นผู้เลิศในทางรัตตัญญู  รู้ราตรีนาน)
 2. มหาปญฺญานํ ยทิทํ  สาริปุตฺโต ฯ   สารีบุตร   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้มีปัญญามาก
 3. อิทฺธิมหตานํ ยทิทํ  มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ   มหาโมคคัลลานะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้มีฤทธิ์
 4. ธูตวาทานํ ยทิทํ  มหากสฺสโป ฯ   มหากัสสปะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผุ้ทรงธุดงคคุณ
 5. ทิพฺพจกฺขุกานํ ยทิทํ  อนุรุทฺโธ ฯ   อนุรุทธะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ได้ทิพยจักษุ
 6. อุจฺจากุลิกานํ ยทิทํ  ภทฺทิโย  กาฬิโคธายปุตฺโต ฯ   ภัททิยะ  กาฬิโคธายบุตร   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้เกิดในตระกูลสูง
 7. มญฺชุสฺสรานํ ยทิทํ  ลกุณฺฏกภทฺทิโย ฯ   ลกุณฏกภัททิยะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้มีเสียงไพเราะ
 8. สีหนาทิกานํ ยทิทํ  ปิณฺโฑลภารทฺวาโช ฯ   ปิณโฑลภารทวาชะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้บันลือสีหนาท
 9. ธมฺมกถิกานํ ยทิทํ  ปุณฺโณ  มนฺตานิปุตฺโต ฯ   ปุณณมันตานีบุตร   เป็นผู้เลิศในทางเป็นธรรมกถึก  (นักเทศน์)
 10. สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถํ  วิภชนฺตานํ  ยทิทํ  มหากจฺจาโนติ ฯ   มหากัจจานะ  (กัจจายนะ)   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้อธิบายเนื้อความย่อให้พิสดาร

ปฐโม  วคฺโค  จบวรรค ๑

 1. เอตทคฺคํ ภิกฺขเว  มม  สาวกานํ  มโนมยํ  กายํ  อภินิมฺ  มินนฺตานํ  ยทิทํ  จุลฺลปนฺถโก ฯ   เจโต  วิวฏฺฏกุสลานํ  ยทิทํ  จุลฺลปนฺถโก ฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุสาวกของเรา  จูฬปันถกะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้นิรมิตกายเกิดแต่ใจ  (นิรมิตกายได้ต่าง ๆ)  และเป็นผู้ฉลาดในการพลิกแพลงจิต
 2. ปญฺญาวิวฏฺฏกุสลานํ ยทิทํ  มหาปนฺถโก ฯ   มหาปันถกะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ฉลาดในการพลิกแพลงปัญญา
 3. อรณวิหารีนํ ยทิทํ  สุภูติ ฯ  ทกฺขิเณยฺยานํ  ยทิทํ  สุภูติ ฯ   สุภูติ   เป็นผู้เลิศในทางเจริญฌานประกอบด้วยเมตตา  และเป็นทักขิไณยบุคคล
 4. อารญฺญกานํ ยทิทํ  เรวโต  ขทิรวนิโย ฯ   เรวต  ขทิรวนิยะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
 5. ฌายีนํ ยทิทํ  กงฺขาเรวโต ฯ   กังขาเรวตะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้เจริญฌาน
 6. อารทฺธวิริยานํ ยทิทํ  โสโณ  โกฬิวิโล น   โสณโกฬิวิสธ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ปรารภความเพียร
 7. กลฺยาณวากฺยกรณานํ ยทิทํ  โสโณ  กุฏิกณฺโณ ฯ   โสณกุฏิกัณณะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้กล่าวถ้อยคำไพเราะ
 8. ลาภีนํ ยทิทํ  สีวลี ฯ   สีวลี   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้มีลาภ
 9. สทฺธาธิมุตฺตานํ ยทิทํ  วกฺกลีติ ฯ   วักกลิ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้น้อมไปด้วยศรัทธา

ทุติโย  วคฺโค  จบวรรค ๒

 1. เอตทคฺคํ ภิกฺขเว  มม  สาวกานํ  ภิกฺขูนํ  สิกฺขากามานํ  ยทิทํ  ราหุโล ฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุสาวกของเรา  ราหุล    เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา
 2. สทฺธาปพฺพชิตานํ ยทิทํ  รฏฺฐปาโล ฯ   รัฏฐปาละ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา
 3. ปฐมํ สลากํ  คณฺหนฺ  ตานํ  ยทิทํ  กุณฺฑธาโน ฯ   กุณฑธานะ    เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้จับสลากเป็นองค์แรก
 4. ปฏิภาณวนฺตานํ ยทิทํ  วงฺคีโส ฯ   วังคีสะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้มีปฏิภาณ  (มีเชาว์ดี)
 5. สมนฺตปาสาทิกานํ ยทิทํ  อุปเสโน  วงฺคนฺตปุตฺโต   อุปเสน  วังคันตบุตร   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ทำให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบ  (คือโดยทั่ว ๆ ไป)
 6. เสนาสนปญฺญาปกานํ ยทิทํ  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต   ทัพพมัลลบุตร   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ
 7. เทวตานํ ปิยมนาปานํ  ยทิทํ  ปิลินฺทวจฺโฉ   ปิลินทวัจฉะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้เป็นที่รักใคร่เจริญใจของเทพยดาทั้งหลาย
 8. ขิปฺปาภิญฺญานํ ยทิทํ  พาหิโย  หารุจีริโย   พาหิย  ทารุจีริยะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
 9. จิตฺตกถิกานํ ยทิทํ  กุมารกสฺสโป   กุมารกัสสปะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้แสดงธรรมวิจิตร
 10. ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตานํ ยทิทํ  มหาโกฏฺฐิโตติ   มหาโกฏฐิตะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔

ตติโย  วคฺโค  จบวรรค ๓

 1. เอตทคฺคํ ภิกฺขเว  มม  สาวกานํ  ภิกฺขูนํ  พหุสฺสุตานํ  ยทิทํ  อานนฺโท ฯ สติมนฺตานํ  ยทิทํ  นานนฺโท ฯ คติ  มนฺตานํ  ยทิทํ  อานนฺโท  อุปฐากานํ  ยทิทํ  อานนฺโท    ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุสาวกของเรา   อานนท์   เป็นผู้เลิศในทางเป็นพหูสูต  (ได้สดับตรับฟังมาก)  เป็นผู้มีสติ  เป็นผู้มีธิติ  (ความหนักแน่น)  เป็นพุทธอุปัฏฐาก  (คืออุปัฏฐากพระพุทธเจ้า)
 2. มหาปริสานํ ยทิทํ  อุรุเวลกศฺสโป   อุรุเวลกัสสป   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้มีบริษัทมาก  (คือมีบริวารมาก)
 3. กุลปฺปสาทกานํ ยทิทํ  กาฬุทายิ   กาฬุทายี   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ยังตระกูลให้เลื่อมใส
 4. อปฺปาพาธานํ ยทิทํ  พกฺกุโล   พักกุละ  (พากุละ)  เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้มีอาพาธน้อย
 5. ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรนฺตานํ  ยทิทํ  โสภิโต   โสภิตะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ระลึกชาติได้
 6. วินยธรานํ ยทิทํ  อุปาลี   อุบาลี   เป็นผู้เลิศในทางเป็นวินัยธร  (ทรงวินัย)
 7. ภิกฺขุโนวาทกานํ ยทิทํ  นนฺทโก   นันทกะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้กล่าวสอนนางภิกษุณี
 8. อินฺทฺรีเยสุ คุตฺตทฺวารานํ  ยทิทํ  นนฺโท   นันทะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้สำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
 9. ภิกฺขุโนวาทกานํ ยทิทํ  มหากปฺปิโน   มหากัปปินะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้กล่าวสอนภิกษุ
 10. เตโชธาตุกุสลานํ ยทิทํ  สาคโต   สาคตะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ฉลาดในเตโชธาตุ
 11. ปฏิภาเณยฺยกานํ ยทิทํ  ราโธ   ราธะ   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ทำปฏิภาณให้แจ่มแจ้ง  (บางท่านแปลว่า  ผู้เป็นเหตุให้เกิดความแจ่มแจ้งในธรรมะ)
 12. ลูขจีวรธรานํ  ยทิทํ  โมฆราชาติ   โมฆราช   เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

จตุตฺโถ วคฺโค  จบวรรคที่ ๔