มิจฉาทิฏฐิที่เป็นสัคคาวรณ์ห้ามสวรรค์ ๑๐ ประการ

  1. นตฺถิ เห็นว่าทานที่ให้ไม่มีผล
  2. นตฺถิ ยิฏฺฐํ                                                 เห็นว่าสิ่งที่บูชาแล้วไม่มีผล
  3. นตฺถิ หุตํ                                                   เห็นว่าการเซ่นสรวงไม่มีผล
  4. นตฺถิ สุกตทุกฺกตานํ  กมฺมานํ  ผลวิปาโก   เห็นว่าวิบากกรรมของการทำดีทำชั่ว  แล้วไม่มี
  5. นตฺถิ อยํ  โลโก                                          เห็นว่าโลกนี้ไม่มี
  6. นตฺถิ ปรโลโก                                            เห็นว่าโลกหน้าไม่มี
  7. นตฺถิ มาตา                                                เห็นว่ามารดาไม่มี
  8. นตฺถิ ปิตา                                                  เห็นว่าบิดาไม่มี
  9. นตฺถิสตฺตา โอปปาติกา                              เห็นว่าสัตว์เป็นอุปปาติกะไม่มี
  10. นตฺถิ โลเก  สมณพรฺาหฺมณา  สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา   เห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ถึงธรรมอันชอบปฏิบัติชอบไม่มี

       ความเห็น ๑๐ ประการนี้ปฏิเสธทั้งสมมติสัจจะ  และคติธรรมดาอันเนื่องด้วยเหตุและผล  ชักนำให้ทำตามความเห็นเพียงเอาตัวรอดไม่รับผิดชอบจึงเป็นสัคคาวรณ์  ห้ามสวรรค์ด้วยประการฉะนี้

      มิจฉาทิฏฐินี้ เป็นนัตถิกทิฏฐิซึ่งครูทั้ง ๖ ในสมัยพุทธกาลคนหนึ่งชื่อว่า  อชิตะ  เกสกัมพล