อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๑/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๒/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๓/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๔/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๕/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๖/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๗/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๘/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๙/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๑๐/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๑๑/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๑๒/๑๓)

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ  (๑๓/๑๓  จบ)

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน