สรุปทาน  ๘  หมวด  ธรรม  ๔๑  อย่าง

  ทาน  ๒

 1. อามิสทาน ให้สิ่งของ
 2. ธรรมทาน ให้ธรรมเป็นทาน

  ทาน  ๓

 1. จาคเจตนา เจตนาเป็นเครื่องบริจาค
 2. เทยยทาน ให้วัตถุเป็นทาน
 3. วิรติทาน การงดเว้นจากเวร  ๕  (อภัยทาน)

  ทาน  ๓ (อีกนัยหนึ่ง)

 1. ทาสทาน ให้ของเลวของต่ำกว่าตนบริโภค
 2. สหายทาน ให้ของดีเท่ากับที่ตนบริโภค
 3. สามีทาน ให้ของดีกว่าที่ตนบริโภค

  ทาน  ๔

 1. ให้ผ้าเป็นทาน
 2. ให้อาภรณ์เป็นทาน
 3. ให้ที่อยู่อาศัย
 4. ให้ยาแก้ไข้เป็นทาน

  ทาน  ๕

 1. ให้แก่ผู้จรมา
 2. ให้ในคราวอดอยาก
 3. ให้แก่ผู้เตรียมจะไป
 4. ให้ผลไม้แรกมีหรือปีใหม่
 5. ให้แก่ผู้เจ็บป่วย

  ทาน  ๖

 1. รูปทาน
 2. สัทททาน
 3. คันธทาน
 4. รสทาน
 5. โผฏฐัพพะ
 6. ธรรมทาน

  ทาน  ๘

 1. ให้เพราะชอบ
 2. เพราะไม่ชอบ
 3. เพราะโมหะ
 4. เพราะกลัว
 5. เพราะตระกูลเคยให้มา
 6. เพราะอยากไปเกิดในสวรรค์
 7. ให้เพราะจิตผ่องใส
 8. ให้เพราะเป็นเครื่องประดับจิต

  ทาน  ๑๐

 1. ให้ข้าว
 2. น้ำ
 3. ผ้า
 4. ยาน
 5. ดอกไม้
 6. ของหอม
 7. เครื่องลูบไล้
 8. ที่นอน
 9. ที่อยู่อาศัย
 10. ให้ประทีปหรือสิ่งประกอบประทีป