สัญญา (ความกำหนดหมาย) ๑๐

  1. อสุภสัญญา ความกำหนดหมายว่ากายนี้ไม่สวยงาม
  2. มรณสัญญา ความกำหนดหมายในความตาย
  3. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความกำหนดหมายว่าอาหารน่าเกลียด
  4. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา     ความกำหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง
  5. อนิจจสัญญา ความกำหนดหมายว่าเบญจขันธ์ไม่เที่ยง
  6. อนิจเจทุกขสัญญา ความกำหนดหมายว่าเบญจขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์  โดยพิจารณาตามลำดับ
  7. ทุกเขอนัตตสัญญา ความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตนเป็นทุกข์
  8. ปหานสัญญา ความกำหนดหมายในการละอกุศลวิตก
  9. วิราคสัญญา    ความกำหนดหมายในการคลายกำหนัด
  10. นิโรธสัญญา   ความกำหนดหมายในการดับ