สัลเลข  (เครื่องขัดเกลากิเลส)  ๔๔  ประการ

 1. ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นให้ลำบาก
 2. ไม่ฆ่าสัตว์
 3. ไม่ลักทรัพย์
 4. ไม่เสพเมถุน
 5. ไม่กล่าวเท็จ
 6. ไม่กล่าววาจาหยาบ
 7. ไม่กล่าวส่อเสียด
 8. ไม่กล่าววาจาโปรยประโยชน์
 9. ไม่เพ่งเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริต
 10. ไม่พยาบาทจองเวรผู้อื่น
 11. ไม่เห็นผิดจากคลองธรรม
 12. เห็นชอบ
 13. ดำริชอบ
 14. กล่าวชอบ
 15. เพียรชอบ
 16. เลี้ยงชีพชอบ
 17. การงานชอบ
 18. พยายามชอบ
 19. มีสติความระลึกชอบ
 20. มีสมาธิชอบ
 21. มีญาณปรีชาชอบ
 22. มีวิมุตติชอบ
 23. ไม่คร้านกาย และง่วงงุนแห่งจิต
 24. จิตไม่กำเริบฟุ้งซ่าน
 25. ไม่มีความสงสัยเคลือบแคลงอยู่ คือข้ามพ้นวิจิกิจฉาแล้ว
 26. ไม่ใช่ผู้มักโกรธ
 27. ไม่เข้าไปผูกรัดความโกรธไว้ (จองเวร)
 28. ไม่ลบหลู่คุณท่าน
 29. ไม่เป้อเย้อยกตน
 30. ไม่ริษยาลาภยศความดีของผู้อื่น
 31. ไม่ตระหนี่เหนียวแน่นในการบำเพ็ญทาน
 32. ไม่มักโอ้อวดแสดงความชอบอันมิได้มีในตน
 33. ไม่มายาหลอกลวง
 34. ไม่กระด้างดื้อดึง
 35. ไม่มีมานะถือตนยิ่งเกินกว่าคนอื่น
 36. เป็นคนสอนง่าย
 37. ไม่คบคนบาปมิตร คบแต่กัลยาณชน
 38. ไม่เป็นคนประมาท มัวเมา
 39. เป็นคนมีศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส
 40. มีความละอายอดสูในการกระทำบาป มีความสะดุ้งกลัวต่อบาป  (คือกลัวผลแห่งความชั่ว)
 41. เป็นผู้สดับฟังมาก
 42. หมั่นปรารภความเพียรอยู่เนืองนิตย์
 43. มีสติเข้าไปดำรงอยู่เฉพาะหน้า
 44. เป็นคนสละความเห็นผิดของตนง่าย

      สัลเลขสูตรนี้  พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่พระจุนทเถระ