อาการที่ไม่ควรเชื่อถือ ๑๐ อย่าง

  1. มา อนุสฺสเวน                          อย่าได้เชื่อถือ    โดยที่ฟังตามกันมา
  2. มา ปรมฺปราย                          อย่าได้เชื่อถือ    โดยสืบต่อกันมา
  3. มา อิติกิราย                             อย่าได้เชื่อถือ    โดยตื่นข่าว
  4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน               อย่าได้เชื่อถือ    โดยอ้างตำรา
  5. มา ตกฺกเหตุ                            อย่าได้เชื่อถือ    โดยนึกเดาเอา
  6. มา นยเหตุ                              อย่าได้เชื่อถือ    โดยคาดคะเน
  7. มา อาการปริวิตกฺเกน             อย่าได้เชื่อถือ    โดยตรึกตรองตามอาการ
  8. มา ทิฏฺฐินิชฺฌา  นกฺขนฺติยา    อย่าได้เชื่อถือ    โดยถูกใจว่าต้องกับลัทธิของตน
  9. มา ภพฺพรูปตาย                     อย่าได้เชื่อถือ    โดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้
  10. มา  สมโณ  โน  ครุ                อย่าได้เชื่อถือ    โดยนับถือว่าท่านผู้นั้นเป็นครูของเรา