อัฏฐธรรมปัญหา  ๘  ข้อ

     ๑.   ทางใหญ่อย่าเที่ยวจร   ได้แก่อัตตกิลมถานุโยคและกามสุขัลลิกานุโยคไม่ควรจร   ทางเดินคือทางสายกลาง   มรรคมีองค์  ๘

     ๒.   ลูกอ่อนอย่าอุ้มรัด   ญาติพี่น้องอุ้มได้   แต่อย่าถึงกอดรัด   เรียกว่าหลงจนงมงายอุ้มด้วยตัณหาอุปาทาน

     ๓.   หลวงเจ้าวัดอย่าให้อาหาร   จิตของเราเป็นหลวงเจ้าวัดอย่าป้อนอาหาร  ๔   จนเกิดอุปาทาน

     ๔.   ไม้โกงอย่าทำกงวาน   ขึ้นชื่อว่าคนคดอย่าได้ใกล้ชิดสนิทไม่ว่าเป็นญาติหรือคนอื่นใด

     ๕.   ช้างสารอย่าผูกกลางเมือง   ช้างสารได้แก่โยคาวจรอย่าติดในสังขารธรรม   แต่จงติดในนิพพิทานุปัสสนา

     ๖.   ถ้าจะให้เป็นลูกให้เอาไฟสุมต้น   ลูกคืออริยผล   ต้นคือกิเลส   ต้องการผลต้องเอาอริยมรรคมีองค์  ๘  (ไฟ)   สุมต้น

     ๗.   ถ้าจะให้ล่มบรรทุกแต่เบา   ต้องการนิพพานอย่าบรรทุกอกุศล  (หนัก)   ต้องเจริญกุศล  (เบา)   ก็ถึงนิพพานเร็ว

     ๘.   ถ้าจะเรียนโหราให้ฆ่าอาจารย์ทั้งสี่เสีย   โหราคือวิชา  ๓   อาจารย์ทั้ง  ๔  คือ   โลภะ   โทสะ   โมหะ  และ   มานะ