อันตรายต่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจน่าใคร่ ๑๐

  1. ความเกียจคร้านเป็นอันตรายแห่งทรัพย์
  2. การไม่ประดับตกแต่งเป็นอันตรายแห่งผิวพรรณ
  3. การเสพสิ่งแสลงเป็นอันตรายแห่งความไม่มีโรค
  4. การคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอันตรายแห่งศีล
  5. การไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอันตรายแห่งพรหมจรรย์
  6. การพูดขัดเป็นอันตรายของมิตร
  7. การไม่ท่องบ่นเป็นอันตรายแห่งการสดับมาก
  8. การไม่ตั้งใจฟังไม่ไต่ถามเป็นอันตรายแห่งปัญญา
  9. การไม่ประกอบเนือง ๆ การไม่พิจารณาเป็นอันตรายแห่งธรรมคือมรรคผลนิพพาน
  10. การปฏิบัติผิดเป็นอันตรายความเป็นอยุ่แห่งสัตว์

         ส่วนธรรมที่เป็นอาหารคือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งที่น่าปรารถนา  น่าพอใจ  น่าใคร่  นั้นตรงข้ามมีความขยันเป็นต้น  และการปฏิบัติไม่ผิดเป็นที่สุด ๑๐ เหมือนกัน