อานิสงส์ศีลข้อ  ๑  เว้นจากการฆ่าสัตว์  ๒๓

 1. องฺคปญฺจงฺคสมนฺนาคตา บริบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ไม่พิการ
 2. อาโวหปรินาหสมฺปตฺติ ประกอบด้วยกายอันสูงและสมทรง
 3. ชรสมฺปตฺติ สมบูรณ์ด้วยความว่องไว
 4. สุปติฏฺฐิตปาทตา เป็นผู้มีเท้าประดิษฐานลงด้วยดี
 5. จารุตา เป็นผู้สดใสรุ่งเรือง
 6. สุจิตา เป็นคนสะอาด
 7. มุทุตา เป็นคนอ่อนโยน
 8. สุขิตา เป็นคนมีความสุข
 9. สูรตา เป็นคนแกล้วกล้า
 10. มหพฺพลตา                    เป็นคนมีกำลังมาก
 11. วิสิฏฺฐวจนตา      มีถ้อยคำสละสลวย
 12. อเภสชฺชปริสตา     มีบริษัทมิได้พลัดพรากจากตน
 13. อฉพฺภิตา                    เป็นผู้ไม่สะดุ้งตกใจกลัว
 14. อปฺปธํสิกตา     ข้าศึกศัตรูทำร้ายไม่ได้
 15. ปรูปกฺกเมน อมรณตา     ไม่ตายด้วยความพยายามล้างผลาญแห่งผู้อื่น
 16. อนนฺตปริวารตา มีบริวารหาที่สุดมิได้
 17. สุรูปตา มีรูปสวย
 18. สุสณฺฐานตา มีทรวดทรงสมส่วน
 19. อปฺปาพาธตา เจ็บไข้เล็กน้อย
 20. อโสภิตา ไม่มีเรื่องเสียใจ
 21. โลกปิยตา เป็นที่รักของชาวโลก
 22. ปิเยหิ มนาเปหิ  สทฺธึ  อวิปฺปโยคตา     มิได้พลัดพรากจากคนหรือสัตว์  หรือสิ่งอันเป็นที่รัก  ที่ชอบใจ  ที่ยินดีทั้งปวง
 23. ทีฆายุกตา มีอายุยืน

        ผู้ใดงดเว้นไม่ล่วงศีลข้อ ๑ คือ  เว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ตั้งแต่ทุบตี  ตลอดจนถึงทำลายชีวิตจะได้ทำด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม  ย่อมได้อานิสงส์ดังกล่าว ๒๓ ประการ  หากล่วงศีลนี้ย่อมได้รับผลตรงกันข้าม  คือได้รับผลแห่งการทำชั่วทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ที่ตนกระทำ  ผู้ที่ต้องการดูอานิสงส์ของศีลข้อ ๒ ดูหมวด ๑๑  ศีลข้อ ๓ ดูหมวด ๒๐  ศีลข้อ ๔ ดูหมวด ๑๔  ศีลข้อ ๕ หมวด ๓๕