เครื่องนำความอาฆาตออก ๑๐ อย่าง

  1. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  2. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  3. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขาจักประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  4. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเรา  จะไม่ให้เป็นได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  5. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเรา  จะไม่ให้เป็นได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  6. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขาจักประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเรา  จะไม่ให้เป็นได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  7. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขาได้บำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา  จะไม่ให้เป็นได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  8. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขากำลังบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเรา  จะไม่ให้เป็นได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  9. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขาจักบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเรา  จะไม่ให้เป็นได้แต่ที่ไหน ? เพราะเป็นธรรมดา
  10. บุคคลย่อมไม่โกรธในฐานะที่ไม่ควร